Veluwe Verhuurt

Veluwe Verhuurt

werk

Op veel Veluwse vakantieparken worden huisjes, chalets en stacaravans van particuliere eigenaren te huur aangeboden aan toeristen die de Veluwe willen verkennen en ontdekken. Maar, hoe gaat dit ‘aan de achterkant’ in zijn werk? Ieder zoekt nu de eigen weg hierin en regelt zelf de boekingen, schoonmaak, sleuteloverdracht etcetera. Een wirwar van aanbod ontstaat voor de toerist die een huisje zoekt.

Zou het zinvol en haalbaar zijn om hier iets gezamenlijks voor te organiseren? Het concept ‘Veluwe Verhuurt’!

In opdracht van het programmabureau Vitale Vakantieparken heb ik samen met De Afdeling Onderzoek, Monica Wagenaar een haalbaarheidsonderzoek gedaan  De conclusie van het onderzoek luidt dat het concept zeker potentie heeft om verder bedrijfsmatig uit te rollen. De markt wordt uitgenodigd om hier mee aan de slag te gaan.

Coördinator vitale vakantieparken gemeente Putten

Coördinator vitale vakantieparken gemeente Putten

werk

Gemeente Putten werkt samen met 10 Veluwse gemeenten en de provincie Gelderland aan de aanpak ‘Revitalisering vakantieparken’. Deze aanpak bestaat uit drie sporen, in het kort:
- economisch spoor: stimuleren van innovatie en ondernemerschap
- ruimtelijk spoor: letterlijk ruimte geven aan goede plannen in bestemmingsplannen
- openbare orde en veiligheid: misstanden op vakantieparken aanpakken
- sociaal: oplossingen ontwikkelen voor het niet-recreatief gebruik en de sociale problematiek die hier vaak achter zit.

Putten heeft tot 2018 heel actief handhavend opgetreden. De vraag was: hoe nu verder? Hoe stimuleer je het recreatief ondernemerschap, hoe werk je aan een aantrekkelijk recreatief landschap?

Mijn aanpak in Putten is gericht op: positieve energie in de samenwerking (door Dromenlab, inspiratietrip, toeristisch café), integrale wijze van werken introduceren bij de gemeente (collegiale samenwerking) en per vakantiepark tot afspraken gericht op ontwikkeling komen (in gesprek met ondernemers, laagdrempelig en open).

cialis 20 mg, cialis pris apotek sverige https://www.euro2000.org/kjope-cialis-online/

In de beginfase kwamen, door vertrek van de medewerker economie en toerisme er al snel een heel aantal andere taken op mijn bordje die ik met plezier op heb gepakt: nieuwe toeristische bewegwijzering, glasvezel buitengebied, klompenpaden, toeristisch investeringsfonds toerisme, camperplaatsen, gebiedsopgave Veluwe, afspraken reclamebelasting met ondernemers winkelgebied.

Coördinator vitale vakantieparken gemeente Epe

Coördinator vitale vakantieparken gemeente Epe

werk

Voor gemeente Epe heb ik het plan van aanpak voor de vitalisering van de vakantieparken opgesteld. Strategische keuzes heb ik voorgelegd aan het college van B&W en hier heb ik uitvoering aan gegeven. Deze functie heb ik in de periode 2020-2021 vervuld. Uitdaging was het vormgeven van een integrale werkwijze binnen de ambtelijke organisatie op het vlak van vakantieparken. Daarnaast heb ik het contact gelegd met de eigenaren van vakantieparken. Vragen en wensen die naar voren kwamen in deze parkgesprekken leidde ik door naar de juiste persoon binnen de organisatie en zorgde voor opvolging. In verschillende projecten is de samenwerking tussen gemeente en ondernemers versterkt: energietransitie, natuur op het park, toeristisch café over brandveiligheid. Door de gevolgen van corona, is ook veel tijd gaan zitten in het communiceren over de regels, steunmaatregelen en mogelijkheden voor de bedrijfsvoering.

Projectleider Zorgeloos op Vakantie

Projectleider Zorgeloos op Vakantie

werk

Met het project Zorgeloos op Vakantie werkt de gemeente Berg en Dal aan het toegankelijker maken van recreatieve en toeristische voorzieningen voor inwoners en bezoekers met een beperking. Het is een samenwerking in het Rijk van Nijmegen waar gemeente Berg en Dal trekker en voorloper is. In 2020 heb ik hier een slinger aan dit project gegeven.

Werkzaamheden waren:
- de realisatie van toegankelijke routes met ondernemers, terreinbeheerders en WMO-werkgroep;
- toegankelijke locaties voor verblijf in de Ongehinderd app, met toetsing door een keurmeester;
- organiseren van training Ongehinderd Gastvrij voor recreatieondernemers;
- realisatie van de website www.zorgeloosopvakantie.nl;
- een infogids in braille.

Brummen Eerbeek – sterk in verblijf

Brummen Eerbeek – sterk in verblijf

werk

In augustus 2015 is de stichting Visit Brummen Eerbeek opgericht. Doelen zijn: de bekendheid van gemeente Brummen te vergroten, gastheerschap vorm te geven en toeristische producten te ontwikkelen. Hiervoor krijgt zij subsidie van gemeente Brummen.

Na twee jaar is er al veel gedaan. Je kan zeggen dat de basis op orde is. De vraag rijst op: What next?

Samen met bureau Beeldenstorm én natuurlijk samen met de sector werkte ik een nieuwe strategie uit, getiteld: Brummen Eerbeek – sterk in verblijf. En zo komt de focus weer te liggen daar Brummen & Eerbeek altijd al goed in waren en nog steeds goed in zijn – in de verblijfsrecreatie.

viagra reseptfritt, female viagra, viagra apotek, viagra på nett, viagra online https://www.euro2000.org/kjope-viagra-online/

Brummen en Eerbeek worden niet meer als twee-eenheid gepresenteerd. De gast hecht niet aan gemeentegrenzen. Brummen en Eerbeek zijn beiden dorpen op de Veluwe met een eigen karakter.
• Brummen wordt qua sfeer vooral ingevuld door de kastelen, landgoederen, Hanzesteden en het IJsselgebied.
• Eerbeek heeft de focus op de Veluwe(zoom), de natuur en het bos. De verhalen over de sprengen en de papiermakerij geven verder kleur aan het verhaal van Eerbeek.

Meer lezen? Dit is het boekje: Brummen Eerbeek – Sterk in Verblijf

De strategie werken we uit in een actieprogramma.

Duwtje expert

Duwtje expert

werk

In 2017 heb ik een opleiding gedaan bij Duwtje, een organisatie voor gedragsverandering. Ik werd meegenomen in de psychologie van het gedrag van de mens. En in de methoden om een ‘duwtje’ te geven in de richting van gewenst gedrag. Heel boeiend & bruikbaar in mijn vakgebied dat om bezoekers/toeristen en hun gedrag draait.

De case met mijn collega-cursist was in opdracht van de Speeltuinbende. De Speeltuinbende is ontstaan uit de Stichting voor het gehandicapte kind. Doel van de Speeltuinbende is het bevorderen van samen spelen (dat kinderen met een beperking gewoon op een gelijkwaardige wijze mee kunnen spelen).

Vraag van de Speeltuinbende was ‘hoe zorgen we er voor dat meer speeltuinen beoordeeld worden of zij geschikt zijn om samen te spelen. De Speeltuinbende heeft/had een formulier, maar die werd erg weinig ingevuld. Dat vonden wij best logisch eigenlijk, want als je naar een speeltuin gaat, wil je spelen en niet een ‘saai’ formulier invullen.

Na uitgebreide analyse in gedrag en behoeften (van degene die potentieel een speeltuin beoordeelt) kwamen we tot een spelvorm waarmee spelenderwijs de speeltuin beoordeeld wordt. Een zelf in elkaar te knutselen kubus met opdrachten (geïnspireerd op de Coolblue dozen). De opdrachtgever was er erg blij mee!

De opleiding heb ik met succes afgerond en ik kan mezelf nu Duwtje expert noemen :-)

prototype Speeltuinbende 

Praten met boeren

Praten met boeren

werk

Om te horen hoe melkveehouders denken over duurzame landbouw en omgang met de bodem gaf provincie Gelderland (programma Bodem en Ondergrond) opdracht voor het houden van interviews. Melkveehouders zijn cruciaal in het werken aan een gezonde bodem. Zij beheren het grootste deel van de grond in Gelderland. In hoeverre zijn zij gemotiveerd om tot een meer duurzame landbouw over te gaan? Een landbouw waarin de bodem de basis vormt van de bedrijfsvoering. Wat motiveert hen? Wat houdt hen tegen?

se puede comprar viagra sin receta en farmacias fisicas, viagra femenino, viagra generico en farmacias españolas, https://mifarmacia24.com/viagra/

Ik werkte hierin samen in een team; Walda Schenk, adviseur duurzame landbouw (en ex melkveehouder) en Bertus Hesselink, melkveehouder. Het was niet moeilijk 30 boeren te vinden die geïnterviewd wilden worden. Vaak hoorden we ‘fijn dat er nu met ons gepraat wordt in plaats van over ons’. Aan de keukentafel stroomden eerlijkheid en vertrouwen ons tegemoet. Een mooie basis voor gesprek. Over het bedrijf, de consument, duurzaamheid, bodem en zo meer.

30 boeren, 30 meningen. Wel komt een grote lijn uit de interviews naar voren. Het woud aan regelgeving, de (te) grote rol van de agroindustrie, de financiële nood, de afhankelijkheid van commerciële erfbetreders, het streven naar grondgebondenheid, en tegelijkertijd de oriëntatie op technische oplossingen, de wens tot samenwerking met natuurorganisaties, een onmachtig gevoel in relatie tot politiek en regelgeving en de zorgen over de toekomst van de boer. En bovenal: de passie voor het vak, de liefde voor de dieren

Met de resultaten uit dit project krijgt de provincie meer grip op de in te zetten beleids- of uitvoeringsmaatregelen om verandering in de bedrijfsvoering te bewerkstelligen. En daarmee het vliegwiel aan te slingeren: betere bodemvruchtbaarheid, betere waterkwaliteit, meer biodiversiteit, meer dierwelzijn, meer klimaatneutraal en meer inkomen voor de boer. De interviews zijn gehouden in de periode januari-mei 2017.

Meer lezen? Download het rapport 30 boeren 30 meningen.

Erfgoedacademie: erfgoed beleven!

Erfgoedacademie: erfgoed beleven!

werk

Een aantal keer per jaar draag ik bij aan het programma van de Erfgoedacademie. Voor erfgoedprofessionals geef ik dan een workshop over beleving van erfgoed met als leidraad: wat is jouw verhaal? Mooie uitkomsten waar de deelnemers ‘thuis’ op het werk weer verder mee kunnen.  Belangrijke lessen zijn: denk vanuit de gast/bezoeker, wees specifiek (wat is jouw USP), verras en werk vooral samen.

kamagra gel, kamagra 100mg, kamagra jelly, https://farmaciaespana247.com/comprar-kamagra-online/

Let op als je in de media ‘The Hague – Huijgens’ tegenkomt! De kiem is gelegd tijdens de workshop in fort Lent :-)

20161027_144450-workshop-wat-is-jouw-verhaal20161027_145422-workshop-wat-is-jouw-verhaal

Masterplan recreatie & toerisme Veluwezoom

Masterplan recreatie & toerisme Veluwezoom

werk

Het gaat al best goed met het toerisme in gemeente Rheden. Vele bezoekers weten de Veluwezoom te vinden, wandelen op de Posbank, wildspotten, met de pont over de IJssel, bezoek aan kasteel Middachten, op ontdekking bij de Spelerij-Uitvinderij. Het masterplan geeft antwoord op de vraag hoe er een ‘plus’ bereikt kan worden op het gebied van toerisme en recreatie in gemeente Rheden. Samen met ondernemers, natuurbeheerders, landgoederen, belangenorganisaties en bewoners geven we vorm aan dit plan. 

levitra 10 mg precio en farmacia, levitra generico opiniones, levitra 10 mg precio en farmacias, https://mifarmacia24.com/levitra/

Het Masterplan toerisme bestaat uit twee delen:
- Een meer strategisch deel waarin de ontwikkelingsrichting van de vrijetijdseconomie bepaald wordt. De opgaven voor het gebied worden uiteengezet & de strategie wordt bepaald hoe we aan de opgaven gaan werken.
- Uitvoeringsagenda. Hierin staan de concrete projecten en activiteiten. Op basis van de visie vindt selectie en prioritering plaats waar wel geld en aandacht heen gaat en waar niet. In de uitvoeringsagenda is ook aandacht voor de organisatie (wie gaat wat doen) & financiering (wie betaalt wat).

Het Masterplan recreatie & toerisme Veluwezoom is in september vastgesteld voor de gemeenteraad van Rheden. De organisatie van de uitvoering wordt nu op poten gezet samen met de partners in het recreatief-toeristische veld.

Route Antroposofisch Zutphen

Route Antroposofisch Zutphen

werk

Zutphen is het antroposofisch bolwerk van het oosten van Nederland. Daar moet meer over verteld worden, dacht ik. Met bijdrage van Ideefabriek Achterhoek en Binnenstadsmanagement Zutphen ontwikkel ik een fietsroute langs alle plekken in en om Zutphen die iets vertellen over de antroposofie in Zutphen. Zo voert de route langs de woning van huisarts Bos, de eerste antroposofische huisarts. Zijn vrouw begon de peuterspeelzaal in het souterrain, waarna zij vanuit de behoefte een kleine bibliotheek en uitleen van speelgoed begon. De biologisch dynamische winkel, de Vrije Scholen, de natuurspeelplek, de boekwinkel, de woonwijken, we komen overal langs.

modalert online, modalert dosage, buy modalert online, https://buyonlinemodafinil.com/modalert/

De route is onderdeel van 10 thematische routes die het verhaal van Zutphen vertellen. De wandel- en fietsroute langs de sporen van antroposofie in en rond Zutphen is goed opgepikt door de pers. Zo stond ik met een foto op de voorpagina van de regiokatern van de Stentor (best bijzonder!), is het opgenomen in het landelijke Antroposofie Magazine en verschillende lokale weekbladen. Hoop dat veel mensen de route gaan lopen & fietsen!

antroposofie.inddde-stentor